Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for FORENINGEN FOR SHIREAVL DANMARK

Vedtaget 24-11-2017

Redigeret 23-02-2019

Redigeret 26.02.2022


Kapitel 1. Almindelige bestemmelser

1. Foreningens navn er FORENINGEN FOR SHIREAVL DANMARK

2. Foreningens mål er at fremme avl af Shirehesten i Danmark. Endvidere skal interessen for brug af Shirehesten til køre- og ride formål fremmes.

3. Foreningen skal til enhver tid følge SHIRE HORSE SOCIETY ENGLANDS fastsatte avlsmål og anvisninger. Foreningen skal også være registreret under Landskontoret for heste.

4. Alle heste der udstilles eller bedømmes på dansk grund, er ligeværdige hvis de har et pas med shireafstamning, uanset hvilken forening der har udstedt passet. Bestyrelsen forbeholder sig retten til at afvise heste, som ikke overholder de fastsatte regler fra SHS UK. (Der kan dog forekomme titler og trofæer som kun kan tildeles shireheste, som efterlever krav fastsat af SHIRE HORSE SOCIETY ENGLAND)

5. Til dyrskuer skal der bæres hvid overdel og sorte eller hvide bukser. Til show er der valgfri påklædning.

6. Stambogsføring skal følge foreningens anvisninger.


Kapitel 2. Driften

1. Bestyrelsen fastsætter regler for avlen i samarbejde med SHIRE HORSE SOCIETY ENGLAND.

2. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer der vælges til en 2-årig valgperiode på den ordinære generalforsamling - dog således at der skiftevis er henholdsvis 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

3. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og antager selv sin sekretær. Formand, næstformand og kassere, disse tre danner forretningsudvalget. Bestyrelsen leder foreningens forretningsanliggender og er ansvarlig for foreningens pengemidler, dog undtagen i tilfælde af bankkrak.

4. Bestyrelsen udgør foreningens avlsudvalg, der godkender dommer og kåringspladser


Kapitel 3. Medlemskab

1. Som medlem kan optages alle Shire heste-interesserede personer.

2. Der kan tegnes 3 typer medlemskab: Passivt medlemskab ingen stemmeret. Enkelt medlemskab 1 stemme. Familie medlemskab 2 stemmer.

3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem som ikke efterlever foreningens vedtægter.

Eksklusionen kan ankes af den ekskluderede til den næstkommende generalforsamling, den ekskluderede skal opnå 1/3 del af de fremmødte stemmer for at omstøde bestyrelsens beslutning.

Anken skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

4. Hvis et medlem ønsker at forlade foreningen, kan denne ikke gøre krav på foreningens eventuelle formue.

4. Det er kun personer der har betalt kontingent inden generalforsamlingen der kan opnå stemmeret. Generalforsamlingen er åben for alle, også personer som ikke har betalt kontingent. Medlemmerne kan dog bede en person som ikke har betalt kontingent om at forlade generalforsamlingen hvis der er flertal for det.

5. Der må ikke ske forskelsbehandling af medlemmer og opdrættere jf. Veterinærdirektoratets bekendtgørelse nr. 442 af 28. maj 1996.


Kapitel 4. Generalsamling

1. Ordinær generalforsamling afholdes altid sidste lørdag i februar.

Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel og elektronisk offentliggørelse anses som være gyldig.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

2. Generalforsamlingens dagsorden:

a) Valg af dirigent og 2 stemmetællere

b) Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år.

c) Regnskab.

d) Fastsættelse af kontingent.

e) Arbejdsplan for det kommende år.

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

g) Valg af revisor.

h) Indkomne forslag.

i) Eventuelt.

3. Afstemning sker ved personligt fremmøde og foregår altid skriftligt. Fuldmagt anses ikke som personligt fremmøde.

4. Stemmeret på generalforsamlingen gælder kun medlemmer, der har betalt kontingent inden generalforsamlingens start.

5. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflertal.

6. Foreningen er forpligtet til at føre protokol over såvel generalforsamlingen som bestyrelsesmøder.


Kapitel 5. Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 2o januar. De kan vedtages ved stemmeflertal på 2/3 af afgivne stemmer på generalforsamlingen.


Kapitel 6. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på forlangende af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 del af medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af emne.


Kapitel 7. Opløsning af foreningen

I tilfælde af foreningens opløsning anvendes dens eventuelle formue efter generalforsamlingens beslutning.


Kapitel 8. Hingstekåring

Hingste kan kåres hvis de opfylder kriterierne som er fastsat af Shire horse society England.

De kan kåres i det år de fylder 2 år og få en bedækningstilladelse, som gælder indtil det år, hvor de fylder 5 år. I deres 5. leveår og frem kan de får en livtidsgodkendelse.

Hingstene kåres af en person udvalgt af SHIRE HORSE SOCIETY ENGLAND sammen med en person udvalgt af FORENINGEN FOR SHIREAVL DANMARK.

Hingstene skal gennemgå dyrelægekontrol efter regler vedtaget af SHIRE HORSE SOCIETY ENGLAND

Personen der er udvalgt af FORENINGEN FOR SHIREAVL DANMARK laver en komplet beskrivelse af hesten og giver den point jævnfør den danske 10 points skala. Pointene er vejledende og kan ikke bruges til at afgøre hingstens avlsgodkendelse.

Alle EU avlsgodkendte Shire hingste har bedækningstilladelse i Danmark. I tvivlstilfælde er det altid bestyrelsen, der beslutter om en hingst har bedækningstilladelse og kan få afkom registreret.


Kapitel 9. Hoppekåring

Hopper kan kåres af en person udvalgt af FORENINGEN FOR SHIREAVL DANMARK.

Der laves en komplet beskrivelse af hesten og der gives point jævnfør den danske 10 points skala.

Kåring er ikke et krav for at hesten må udstilles eller bruges i avlen.


Kapitel 10. Dansk National Shire Show

Foreningen skal forsøge at afholde et årligt Shire show hvor Shire heste bliver bedømt i køns- og aldersopdelte klasser.